WRG Thailand Championship 2018

ประกาศผลการเเข่งขัน WRG Championship 2018

ประกาศผลการเเข่งขัน WRG THAILAND Championship 2018

WRG THAILAND 2018 OBJECTIVE

วัตถุประสงค์ World Robot Games Thailand Championship 2018

คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เพื่อฝึกให้รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงช่าง
และการประดิษฐ์

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระดับประเทศต่อไป

เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์ได้มีโอกาสประลองความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม และการแก้ไขโจทย์

AGE CATEGORIES

ช่วงอายุเข้าร่วมการเเข่งขันในเเต่ละประเภท

JUNIOR

รุ่น Junior อายุ 7 ปี ถึง 14 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2561 (เกิดปี พ.ศ. 2547 ถึง 2554)


SENIOR

รุ่น Senior อายุ 15 ปี ถึง 19 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2561 (เกิดปี พ.ศ. 2542 ถึง 2546)


OPEN

รุ่น Open อายุ 7 ปี ถึง 99 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2561 (เกิดปี พ.ศ. 2462 ถึง 2554)


GAME CATEGORIES

 • 1 Kg. Automatic - Junior
 • 1 Kg. Remote Control - Junior
 • 1 Kg. Legged - Remote Control - Open
 • 3 Kg. Automatic - Senior, Open
 • 3 Kg. Remote Control - Senior, Open

 • ผู้เข้าเเข่งขัน 1 คน/ทีม ค่าสมัครเเข่งขัน 500 บาท/ทีม

 • Fire Fighting - Junior
 • Fire Fighting - Senior

 • ผู้เข้าเเข่งขัน 1 หรือ 2 คน/ทีม ค่าสมัครเเข่งขัน 900 บาท/ทีม

 • iBeam Wheel - Junior
 • iBeam Wheel - Senior
 • iBeam Wheel - Open

 • ผู้เข้าเเข่งขัน 1 คน/ทีม ค่าสมัครเเข่งขัน 300 บาท/ทีม

 • Programmable - Junior (iBIT Only)
 • Programmable - Senior
 • Programmable - Open

 • ผู้เข้าเเข่งขัน 1 คน/ทีม ค่าสมัครเเข่งขัน 300 บาท/ทีม

 • 1 Kg. Junior
 • 3 Kg. Senior
 • 3 Kg. Open

 • ผู้เข้าเเข่งขัน 1 - 5 คน/ทีม ค่าสมัครเเข่งขัน 1200 บาท/ทีม

 • Biped - Remote Control - Open

 • ผู้เข้าเเข่งขัน 1 หรือ 2 คน/ทีม ค่าสมัคร 900 บาท/ทีม

 • Robotis Mini - Penalty Shoot Out - Open
 • Robotis Mini - Speed Race - Open

 • ผู้เข้าเเข่งขัน 1 หรือ 2 คน/ทีม ฟรีค่าสมัคร

  Controller Recommendation  

  AWARDS

  Scholarship

  Scholarship

  Panyapiwat Institute of Management

  รางวัลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,800,000 บาท จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สำหรับผู้แข่งขัน World Robot Games Thailand Championship 2018...
  Scholarship

  Institute of Field Robotics

  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี หรือ FIBO ร่วมสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2018...

  Sumo AWARDS

  อันดับที่ 1 - 3 ทั้งผู้เข้าเเข่งขันเเละผู้ควบคุมทีม จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

  The Winner

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
  - ประกาศนียบัตรรางวัล
  - ทุนสนับสนุนการเดินทางมูลค่า 10,000 บาท จากศูนย์การค้าเดอะฮับ เเละเซียร์รังสิต

  1ST Runner-up

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - เงินสดมูลค่า 2,500 บาท
  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  Sumo

  2ND Runner-up

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - เงินสดมูลค่า 1,500 บาท
  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  3RD Runner-up

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  Fire Fighting and Biped Robot Race Awards

  อันดับที่ 1 - 3 ทั้งผู้เข้าเเข่งขันเเละผู้ควบคุมทีม จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

  3RD Runner-up - จะได้รับโล่ เหรียญรางวัล เเละประกาศนียบัตร

  1ST Runner-up

  ฿3000
  • โล่รางวัล , เหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • บัตรกํานัล INEX มูลค่า 1,000 บาท

  The Winner

  ฿7000

  • โล่รางวัล , เหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • เงินสนับสนุน 10,000 บาท จากศูนย์การค้าเดอะฮับ เเละเซียร์ รังสิต
  • บัตรกํานัล INEX มูลค่า 1,000 บาท

  2ND Runner-Up

  ฿2000
  • โล่รางวัล , เหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • บัตรกํานัล INEX มูลค่า 1,000 บาท

  RUGBY ROBOT AWARDS

  อันดับ 1 - 3 ทั้งผู้เข้าเเข่งขันเเละผู้ควบคุมทีม จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย


  The Winner

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
  - ประกาศนียบัตรรางวัล
  - ทุนสนับสนุนการเดินทางมูลค่า
  10,000 บาท จากศูนย์การค้าเดอะฮับ เเละเซียร์รังสิต

  1ST Runner-up

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  2ND Runner-up

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  3RD Runer-up

  - โล่เเละเหรียญรางวัล
  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  iBeam and Programmable Line tracing Awards


  อันดับที่ 1 ทั้งผู้เข้าเเข่งขันเเละผู้ควบคุมทีม จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

  The Winner

  - โล่เเละเหรียญรางวัล

  - เงินสดมูลค่า 3,000 บาท

  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  1ST RUNNER-UP

  - โล่เเละเหรียญรางวัล

  - เงินสดมูลค่า 2,000 บาท

  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  2ND RUNNER-UP

  - โล่เเละเหรียญรางวัล

  - เงินสดมูลค่า 1,000 บาท

  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  3RD RUNNER-UP

  - โล่เเละเหรียญรางวัล

  - ประกาศนียบัตรรางวัล

  ORGANIZED BY

  SPONSORED BY

  SUPPORTED BY

  Contact US

  Email


  info@wrgthailand.com